Rozsouzené vjemy, nasměrování modliteb

Probuzení, prosinec 2023

Pán mluví o probuzení, chce požehnat naší zemi. Podle zjevení, která jsme rozsoudili, je připraveno. Volejme, že toužíme po naplnění těchto úžasných Božích plánů, že je přijímáme. Žehnejme církvi, aby se připravila. Nachystala srdce a místo ve svých sborech a farnostech na probuzení. Také je třeba hledat Boží způsob, jak Pán jedná a dělat to stejně.

Jsme rodina, září 2023

Na jaře minulého roku jsme zaznamenali tlak na politickou scénu ohledně redefinice manželství. Vnímáme, že jedním z důležitých Božích záměrů tohoto času, je obnova rodin. Fyzických, ale i duchovní rodiny (církve).Pán si přeje, aby Boží lid žil jako Jeho rodina, aby byl dán velký prostor vzájemné úctě a přijetí. To dá Božímu lidu autoritu měnit v duchovním světě oblast rodiny a projeví se to na požehnání fyzických rodin a rodů. Také to ovlivní pohled národa na rodiny i v oblasti zákonů.Bůh chce obnovit vztahy v rodinách, uvolnit smíření a navrátit srdce otců k synům a srdce synů k otcům. Chce, abychom s Ním spolupracovali. Chce obnovit manželství, zjevit hlubinu tajemství pro manželství.Zvedáme nad národem prapor s nápisem RODINA. A vyhlašujeme Boží slovo: " Manželství ať mají všichni v úctě"

Žehnání vodám, červen 2023

Žehnání vodámHospodin v tomto čase vede Boží lid k převzetí dědictví a jeho správě. Součástí je správa území a vod v zemi. Máme se Pána ptát na způsob správy. Ujmout se dědictví, znamená převzít odpovědnost. Proto vnímáme za správné, jít k vodním zdrojům, pramenům řek, soutokům a studnám. Vody a prameny požehnat.. Vody z naší země vytékají do tří moří a protékají mnoha státy. Vody jsou také duchovními cestami a jako Boží synové a lid, který žije v srdci Evropy máme výsadu žehnáním vod ovlivnit atmosféru v dalších zemích. V období jara, léta a podzimu šly týmy k vodním tokům a tato místa požehnaly. Vznikla také pracovní skupina, která se tomuto tématu věnuje a v této oblasti se také vzdělává.Pokud máte touhu se propojit, kontaktujte nás na: narodniskolastrazcu@seznam.cz

13.4.2023

1. Vnímáme za velmi důležité v tomto čase posílit stráž a hradby v oblasti vlády a Pražského hradu, stráž a žehnání pro prezidenta, premiéra a vládu, poslance a senátory. Modleme se a žehnejme v duchu synovství a s vírou. Vnímáme za důležité, aby v této oblasti vznikaly nové věže a byly postaveny nové kameny hradeb skrze přímluvy a proklamace. Je to pokyn od Pána v tomto čase.

2. Dále je důležité posílit modlitby za média, která ovlivňují mnohá dění v zemi . Pán říkal, že se máme za tuto oblast modlit v jazycích. Prosím zvolte si v libovolném čase půl hodinu v týdnu, podle vašich možností a zařaďte takovým způsobem modlitby za tuto oblast.

3. Vidíme, že Pán na mnohých místech začíná vylévat svého Ducha, také jednotlivci mluví o začínajícím osobním probuzení. Máme z toho radost a otvírejme se Pánu. Ať přijde čerstvé vylití Božího zaslíbení na všechny generace dle Joele 3,1 - 3.

4. V poslední době vnímáme, že Bůh nás vede k žehnání pramenům a vodním zdrojům v národě. Ještě nemáme jasnou strategii, jak to provést, píšeme jen pro informaci, až bude jasněji, doplníme informace. Pokud budete vnímat od Pána směrování, prosíme, dejte nám vědět.