Kdo je strážce

Uvědomujeme si, že pojem strážce a strážcovství může být některým našim sourozencům méně známý. Cílem tohoto textu je tyto pojmy ozřejmit a nechat zájemce nahlédnout i do Písma.

Slovo strážce pochází přímo z Božího příkladu, sám Bůh je strážce, ochránce, ten, který nedříme   a nespí.

Bůh je strážce

V Žalmu 121 (v kralickém překladu) je šestkrát zmíněno strážce/strážení:

Pozdvihuji očí svých k horám, odkudž by mi přišla pomoc. Pomoc má jest od Hospodina, kterýž učinil nebe a zemi. Nedopustíť, aby se pohnouti měla noha tvá, nedřímeť strážný tvůj. Aj, nedřímeť, ovšem nespí ten, kterýž ostříhá Izraele. Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici. Nebudeť bíti na tě slunce ve dne, ani měsíc v noci.
Hospodin tě ostříhati bude ode všeho zlého, ostříhati bude duše tvé. Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš,
od tohoto času až na věky.

Žalm 97,10 (ČEP)

Hospodin střeží duše svých věrných, svévolníkům je z rukou vytrhuje.

Ježíš je strážce

1. Petrův 2,25

Jeho rány vás uzdravily.´ Vždyť jste `bloudili jako ovce´, ale nyní jste byli obráceni k pastýři             a strážci svých duší.

1. Petrův 1,5

Jste mocí Boží střeženi skrze víru k záchraně, která je připravena, aby byla zjevena v posledním čase.


Z Písma můžeme vidět, že Bůh své strážce povolával v každé době. Krásný příklad máme v knize Nehemiáš, který byl povolán k vybudování a obnovení hradeb města Jeruzaléma.


Strážce ustanovuje Bůh

Izaiáš 62,6

Na tvých hradbách Jeruzaléme jem ustanovil strážce...

Ezechiel 3,17

Lidský synu, ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Podobně v 33,7: "Ty, lidský synu, slyš . Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování.

Tato povolání služby nám předává stejně, jako to bylo ve Starém zákoně. Apoštol Pavel v Efezu starším církve klade na srdce (Skutky 20,28): Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.


Strážce je Bohem povolaný, pomazaný muž nebo žena,
kterému Bůh dává na srdce duchovní vhled a strategie modliteb pro konkrétní oblast.


Za danou svěřenou oblast se umí efektivně modlit z Boží inspirace.
Svěřenou autoritou strážce mohou být různé oblasti: rodina, církev, vesnice, město, region, národ, národy. Může to být některá oblast vlivu ve společnosti, například oblast politiky, školství, ekonomiky, umění, médií.

Je to člověk, který umí naslouchat Božímu hlasu.
Je schopen vnímat, co Bůh ukazuje.


Můžeme říci, že Bohem povolaný strážce stráží spolu s Hospodinem oblasti, které jsou mu svěřeny.


Žalm 127,1
Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. Nestřeží-li město Hospodin, nadarmo bdí strážný.

Ve spolupráci s Duchem svatým strážce vidí a vnímá, umí rozpoznat nepřítele, který ohrožuje svěřenou oblast, umí rozpoznat Boží strategii a Boží názor na danou situaci. Umí předat zprávu vedoucím, proto je velmi potřebné, aby strážce znal svou oblast autority a také oblast autority vedoucího, kterému předává, co od Boha přijímá.

Strážce je i trubač, umí zatroubit na Boží pokyn, ohlásí co vidí. Někdy je strážce také ten, který si stoupne do mezery, zazdívá zeď přímluvou a prosbou o milost. Bývá v této věci velmi efektivní      a mnohdy také různá nebezpečí odvrací, aniž by o tom lid města věděl.

Ezechiel 22,30 v překladu B21
Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede mě do trhliny za tu zem, abych ji nezničil - ale nikoho jsem nenašel.

I dnes hledá Bůh muže a ženy víry a modlitby.