Náš tým

Eva Václavíková

Strážná služba je naše národní dědictví. Moravští bratři, kteří založili Ochranov Herrnhut, věděli, že Hospodin je strážce.

Učili se strážit se svým Pánem svoje srdce, své bližní a také národy.
My jsme hrdí dědicové, přijímáme toto dědictví, rodinné stříbro a chceme ho rozmnožit a předat další generaci.

Mirek Bálek

Milí studenti, přeji Vám, ať stále více poznáváte šířku, výšku, hloubku i délku života se Spasitelem Ježíšem Kristem ... a "Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. Ducha neuhašujte. Proroctvími nepohrdejte. Všechno prověřujte; dobrého se držte, zla v každé podobě se varujte. Amen!

Jiřina Hlávková

Vnímám, že Pán volá své bojovníky, své věrné, kteří budou s Ním na stráži, aby mohl uvolnit strategii z nebe a bylo odvráceno mnohé zlo. Buduje celý komplex strážné služby v národě a propojuje nás skrze vztahy.
Těšíme se na ty, kteří stojí na svých strážných stanovištích a chtějí mít víc. Těšíme se na ty, které Pán nově povolává, aby je ustanovil.  

"Květa"

Žalm 24, 7 - 10
Pozvedněte, brány, svá průčelí,
již vzhůru, vrata odvěká,
ať vejde slavný Král!
Kdo je ten slavný Král?
Hospodin, udatný a silný,
Hospodin, udatný bojovník!
Pozvedněte, brány, svá průčelí,
již vzhůru, vrata odvěká,
ať vejde slavný Král!
Kdo je ten slavný Král?
Hospodin zástupů,
on je ten slavný Král!
on je ten slavný Král!


Dáša Markupová


Uvěřila jsem v r. 1993 a od počátku mě Bůh vedl do přímluv. Nejprve za rodinu, sbor a potom za politiky
a Izrael.
Sloužila jsem jako správce
a strážce v Československém domě modliteb v Jeruzalémě. Bůh mi dává břímě za národy.
Mám v srdci touhu propojení generací v přímluvě i ve službě.
Ráda evangelizuji a modlím se, aby co nejvíce duší bylo spaseno. 

Pavla Markupová

Brzy po svém znovuzrození jsem se začala modlit za své nevěřící rodiče, za bydliště i naši zemi. Střežím to, abychom jako rodina vstoupili do Božího povolání a společně mu sloužili.
Vnímám, že se mám prorocky modlit i za určitá místa, národy a konkrétní lidi, které mi Pán dal do cesty a být i strážcem svého srdce. Důležitou součástí mého života je být v Boží přítomnosti.

Markéta Mušinská

Každá kultura se musí poddat Bohu a hledat Království a jeho kulturu. Jen tak můžeme žít v jednotě a v duchovním probuzení.

Mt 6,9 - 13 Ježíšova modlitba z Olivové hory.

Jana Nováková

Izajáš 60,18: Ve tvé zemi už nebude slyšet o násilí, o zkáze a zhoubě na tvém území. Své hradby nazveš Spása a svoje brány Chvála."

Petr Ondrášek

Je úžasné sloužit stráží
a ovlivňovat dějiny.

Iz 32,18: A můj lid bude bydlet v pokojném obydlí,
v bezpečných příbytcích
a v klidných místech odpočinku.

Petr Trantina

Milí studenti, přeji vám, abyste během kursu více porozuměli svému povolání od Boha a mohli v něm vyrůst.


Šárka Šimečková

Jsem nadšená, že Pán Bůh dělá nové věci, mezi které patří i Národní škola strážců. Je pro mě výsadou tyto věci nejen vidět, ale být také jejich součástí. Těším se
z toho, co Pán Bůh bude v naší zemi konat.

" Hle činím novou věc
a už to vzchází, což to nevíte? Ano učiním v pustině cestu, v pusté krajině řeky."

IZ 43/19 

Blanka Wichterlová

"Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil." (1Moj 2:15, CEP)

Tak pojďme na to!

Veronika Machalová

Ne silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů.
Zach 4,6